j2
Designation
Jamkhar Mangmi
Email ID
mangmis[𝒂𝒕]trashiyangtse.gov.bt