j1
Designation
Jamkhar Gup
email
karmatshewang32@gmail.com