Dorji Phurpa

Dorji Phurpa
Designation
Asst. Accountant IV
Phone
04-781136